Arsip Blog

Surat keur Hiji Dayeuh

Sajak Nazarudin Azhar

na pucuk-pucuk leumpeuh
leuweung liwung hiji dayeuh
gurat-gurat jalan teu nyésakeun
tempat istirah, lian ti tikungan
nu terus miharep awahan
saban léngkah miuhkeun ulekan

halodo bangun rék manjang
béntang ditalikung ku peutingna
sakur cahaya nyamagaha
suremna haat nu nyésa

kekebul na bangku taman
aksara lain bacaeun
kalakay-kalakay marulang
ka nu kungsi ngahirupkeun

2013

Iklan

Puisi Nazarudin Azhar

Cikaracak

cikaracak tina juru mata poé
ninggang batu dina lungkawingna haté
laun-laun jadi hélok, mireng nu sakapeung nalék
naha rék sabara abad, sangkan cinta léah sujud?

deuh, sukma nu ngamangandeuh
na landeuheun lilinduh jalan satapak
nu ditaratas karuhun

leuh, poma tong nabeuh bangbaluh
saban reureuh léngkah keuna ku pitapak
balas meungpeun ku paralun

teu kaci teu wani
surti mah sok pasinikeun

teu naha teu naon
sono mah geura tohonan

2006

Gerendeng

kana pencrong nu kapelong
sakapat wanci ngaléong

langit lir lautan sora
tapi kekembangan nu heubeul geus jadi rampé
katalimbeng deui di kebon simpé

taya isarah
taya

ukur gerendeng nu maneuh
di luar sungkawa

2006

Cinema Paradisso

dunya bakal terus robah, Alfrédo
jiga saban adegan na sahunyud séluloid
nu ngalangkangkeun rupa jeung sora
sanggeus kasorot cahaya

lalakon hideung bodas
nu bisa beueus ku lawas
pias sanggeus sakolébat nyacas
lir katineung na lening peuting
méméh bala ku rupaning carita
na poé anyar nu masih kénéh tumiba

hirup nu kudu ditaker ku kasurtian
bakal tetep ngamalirkeun aworna ceuceub jeung héman
dina moral carita nu salawasna robah
na layar panénjo urang

2006

Wahangan Waktu

pahareup-hareup jeung hirup
nu can kaheurap huripna
wahangan waktu
mungkas séah jero dada

tatu batu céda kula
leuwi diparak asihna
ti ditu dikeprak suka
kawihna nalék nu sirna

aya jeung euweuh
silih bagéakeun galeuh
sabot mulang ka melangna
nu langgeng ngajirim kula

2006

Sabot Tepung

sanggeus sakabéhna kedal
jadi arak nu mudal tina gelasna
nu tinggal saukur botol nu harapa dina dada

musik nu milu ngusikkeun kasono urang
teu kungsi nepungkeun
naon nu keur dipimelang

ukur simpé nu demit
sésélékét dina késétan biola
lir wawakil hiji sora
nu leungit tina wirahma

2006

Kasuwung

manéhna terus miharep aya nu ngaliwat
tur nyimpangkeun imutna. Padahal cikénéh téh pamit
tapi, ké lanan, pokna terus melong deui umpalan halimun
nu bedah tina saban juru taun. Taya sasaha. Malah angin
nu sok nyalingker dina sesela pager, pan angger taya jirimna
bari nahan kahanjelu sanggeus saban peuting nyaring
manéhna terus mulang kana urat panon kuring

ayeuna nya kuring nu panasaran, mindeng nyebutkeun ké lanan
bari nénjokeun kasuwung nu geus neureuy sakur jalan

2005

Sora

pasemon nu ngaboéhrarang melong kakosong
di satukangeun tulang iga. Jangjang simpé ngeleper
kakubeng guruwung dada. Aya rasa nu ngeprulkeun karahana
aya manuk ngelak ti hiji munara sora. Walungan-walungan anyar
mubus kana lipetan waktu sabot sakabéh séahna
ngelun jadi saab nu kulawu

di darmaga pangimpungan sakur kalangkang
mangrebu lagu nu kungsi kahariringkeun
ukur jadi sapada nu kabaca dina urat angin tineung
peuting ngalambak gumulung, nyéblokkeun teuteupan anjeun
kana patelakna sora nu nolak jeung ngabaeukeun

2005