Arsip Blog

Ngajarkeun Nulis Puisi jeung Carpon

Ngajarkeun Nulis Puisi jeung Carpon

Ku: Nazarudin Azhar

1.

Ngajarkeun sastra Sunda dina pajamanan kiwari, geus tangtu lain pagawéan énténg. Tong boro kana sastrana, kana basana gé, barudak téh jigana geus teu pati wawuh. Nyarita Basa Sunda ukur sakapanggihna di lingkungan sabudeureun, da réréana kapan di kulawarga nyarita téh geus méh prah ku basa Indonésia, atuh pangajaran di sakola, ukur sabaraha jam dina samingguna, hamo cukup pikeun ngaraketkeun barudak kana basa indungna.

Hal ieu téh ditambah deuih ku raména media di urang nu kabéh maké basa Indonésia, utamana media televisi nu geus jadi media hiburan utama di kulawarga. Mémang kiwari renung televisi lokal méh di unggal daérah, tur réa nu midangkeun acara kasundaan, tapi pamorna angger can bisa ngungkulan televisi swasta nasional, nu gambarna sok katémbong leuwih méncrang. Kitu deui sumber bacaan. Nu dianggap populér tur gaul ku barudak, tetep bacaan dina basa Indonésia. Tepi ka kiwari jigana can aya majalah husus keur barudak, nu eusina saluyu jeung nu dipikahayang ku barudak tur maké basa panganteur basa Sunda.

Read the rest of this entry

Iklan