Category Archives: esei

Kasenian di Kota Tasikmalaya

MUN nataan kasenian tradisi nu aya di Kabupatén Tasikmalaya, jumlahna réa pisan. Ti pakidulan antarana aya terebang sejak, terebang gébés, lais, calung tarawangsa, rengkong, jeung beluk. Beulah kulon aya angklung adu (angklung séréd). Ti wétan aya éblég, atuh ti kalérna kapan aya pagerageungan.  Najan hirupna can manjing hurip, tapi réréana kasenian di Kab. Tasikmalaya masih kénéh aya dikieuna. Réa kénéh seniman nu kalayan didasaran ku rasa nyaah jeung reueus, miara éta kasenian sangkan teu tumpur ludes.

Read the rest of this entry

Iklan

Ngajarkeun Nulis Puisi jeung Carpon

Ngajarkeun Nulis Puisi jeung Carpon

Ku: Nazarudin Azhar

1.

Ngajarkeun sastra Sunda dina pajamanan kiwari, geus tangtu lain pagawéan énténg. Tong boro kana sastrana, kana basana gé, barudak téh jigana geus teu pati wawuh. Nyarita Basa Sunda ukur sakapanggihna di lingkungan sabudeureun, da réréana kapan di kulawarga nyarita téh geus méh prah ku basa Indonésia, atuh pangajaran di sakola, ukur sabaraha jam dina samingguna, hamo cukup pikeun ngaraketkeun barudak kana basa indungna.

Hal ieu téh ditambah deuih ku raména media di urang nu kabéh maké basa Indonésia, utamana media televisi nu geus jadi media hiburan utama di kulawarga. Mémang kiwari renung televisi lokal méh di unggal daérah, tur réa nu midangkeun acara kasundaan, tapi pamorna angger can bisa ngungkulan televisi swasta nasional, nu gambarna sok katémbong leuwih méncrang. Kitu deui sumber bacaan. Nu dianggap populér tur gaul ku barudak, tetep bacaan dina basa Indonésia. Tepi ka kiwari jigana can aya majalah husus keur barudak, nu eusina saluyu jeung nu dipikahayang ku barudak tur maké basa panganteur basa Sunda.

Read the rest of this entry

Asa Aing Uyah Kidul

Dina sababaraha acara kasundaan, Aki Darya, kasepuhan ti Dangiang Sunda Pakidulan, Tasikmalaya, kungsi bari heureuy nyarita, cenah urang kidul mah (maksudna Tasik kidul) sok disangka degig, da éta kapan tepi ka aya paribasa: Asa aing uyah kidul!
Naha enya éta paribasa atawa babasan téh, ditujulkeun ka urang Tasik pakidulan? Atawa pakidulan nu mana? Naha maké kudu aya paribasa jiga kitu?
Read the rest of this entry